ทำเนียบผู้บริหาร
โรงเรียนเกิ้งวิทยานุกูล    ตำบลเกิ้ง  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม

ที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
ปี พ.ศ.
1
นายมนูญชัย ทัพเจริญ
ครูใหญ่
2536 - 2537
2
นายมนูญชัย ทัพเจริญ
อาจารย์ใหญ่
2537 - 2540
3
นายมนูญชัย ทัพเจริญ
ผู้อำนวยการ
2540 - 2547
4
นายสุนทร อุทัยพรม
ผู้อำนวยการ
2550 - 2551
5
นายไพบูลย์ อนุแสน
รักษาการผู้อำนวยการ
2550 - 2551
6
นายสุรภีร์ ค่ายหนองสรวง
รักษาการผู้อำนวยการ
2551 - 2552
7
นายนภดล ศรีวัฒนานุศาสตร์
ผู้อำนวยการ
2552 - 2554
8
นายวิศษฏ์ หมายดี
ผู้อำนวยการ
2554 - ปัจจุบัน
[ กลับหน้าหลัก ]